TibaMe
系統初始化失敗,請重新整理頁面
若持續無法載入頁面,請 聯絡客服

新加坡商鈦坦科技

8堂敏捷式自我修練課|高效溝通x成長思維

NT$2,680
個人成長軟實力

這是一堂市場上唯一在談「個人敏捷思維力」的課程,敏捷不再只是一種工作法!有別於應用於團隊領導的scrum、敏捷開發、專案管理,敏捷協會創會理事長─黑手阿一Yves,首次傳授敏捷式自我修練法,與你分享如何將Agile敏捷精神落實在兩大境界─個人全方位提升與創造他人高效關係的敏捷溝通力。

NT$2,680

學員限定
2022/11/28

【限時活動_分享課程心得免費抽書】個人敏捷力+團隊敏捷工作法一次學會

此篇內容僅限購課學員閱讀,若你已購買本課程,登入後即可看到內容喔!
2022/10/24

【課程正式上線】8堂敏捷式自我修練課|高效溝通x成長思維

<p style="margin: 0px 0pt; list-style-type: none; padding: 0pt 0px; pointer-events: none; line-height: 1.2; font-family: 'Segoe UI', Arial, 'Microsoft Jhenghei', sans-serif; font-size: 16px; text-indent: 0pt; white-space: nowrap; background-color: #ffffff; counter-reset: qowt-lc-0 0 qowt-lc-1 0 qowt-lc-2 0 qowt-lc-3 0 qowt-lc-4 0 qowt-lc-5 0 qowt-lc-6 0 qowt-lc-7 0 qowt-lc-8 0 qowt-lc-9 0; counter-increment: none;" class="E955 x-scope qowt-point-para-80 list-type-buNone" id="E955"><span style="cursor: text; display: inline; white-space: pre-wrap; pointer-events: auto; font-family: Arial, 'Arial Unicode MS', Arimo, 'Microsoft Sans serif', sans-serif; font-size: 1em;" class="qowt-font1-Arial" id="E953">如果你會做長期規劃,卻常常難以執行短期目標…</span></p> <p style="margin: 0px 0pt; list-style-type: none; padding: 0pt 0px; pointer-events: none; line-height: 1.2; font-family: 'Segoe UI', Arial, 'Microsoft Jhenghei', sans-serif; font-size: 16px; text-indent: 0pt; white-space: nowrap; background-color: #ffffff; counter-reset: qowt-lc-0 0 qowt-lc-1 0 qowt-lc-2 0 qowt-lc-3 0 qowt-lc-4 0 qowt-lc-5 0 qowt-lc-6 0 qowt-lc-7 0 qowt-lc-8 0 qowt-lc-9 0; counter-increment: none;" class="E959 x-scope qowt-point-para-80 list-type-buNone" id="E959"><span style="cursor: text; display: inline; white-space: pre-wrap; pointer-events: auto; font-family: Arial, 'Arial Unicode MS', Arimo, 'Microsoft Sans serif', sans-serif; font-size: 1em;" class="qowt-font1-Arial" id="E957">其實你需要的是「敏捷式自我修練法」!</span></p> <p style="margin: 0px 0pt; list-style-type: none; padding: 0pt 0px; pointer-events: none; line-height: 1.2; font-family: 'Segoe UI', Arial, 'Microsoft Jhenghei', sans-serif; font-size: 16px; text-indent: 0pt; white-space: nowrap; background-color: #ffffff; counter-reset: qowt-lc-0 0 qowt-lc-1 0 qowt-lc-2 0 qowt-lc-3 0 qowt-lc-4 0 qowt-lc-5 0 qowt-lc-6 0 qowt-lc-7 0 qowt-lc-8 0 qowt-lc-9 0; counter-increment: none;" class="hideBullet E962 x-scope qowt-point-para-80 list-type-buNone" id="E962"><span style="cursor: text; display: inline-block; white-space: pre-wrap; pointer-events: auto; font-size: 1.33333em; font-family: Arial, 'Arial Unicode MS', Arimo, 'Microsoft Sans serif', sans-serif; min-height: 1em;" class="" id="E960"></span></p> <p style="margin: 0px 0pt; list-style-type: none; padding: 0pt 0px; pointer-events: none; line-height: 1.2; font-family: 'Segoe UI', Arial, 'Microsoft Jhenghei', sans-serif; font-size: 16px; text-indent: 0pt; white-space: nowrap; background-color: #ffffff; counter-reset: qowt-lc-0 0 qowt-lc-1 0 qowt-lc-2 0 qowt-lc-3 0 qowt-lc-4 0 qowt-lc-5 0 qowt-lc-6 0 qowt-lc-7 0 qowt-lc-8 0 qowt-lc-9 0; counter-increment: none;" class="E976 x-scope qowt-point-para-74 list-type-buNone" id="E976"><span style="cursor: text; display: inline; white-space: pre-wrap; pointer-events: auto; font-family: Arial, 'Arial Unicode MS', Arimo, 'Microsoft Sans serif', sans-serif; font-size: 1em;" class="qowt-font1-Arial" id="E964">個人敏捷教練 黑手阿一Yves 將在這堂課程將與你分享他如何將Agile敏捷精神落實在兩大境界,</span><br data-line-break="true" id="E966"><span style="cursor: text; display: inline; white-space: pre-wrap; pointer-events: auto; font-family: Arial, 'Arial Unicode MS', Arimo, 'Microsoft Sans serif', sans-serif; font-size: 1em;" class="qowt-font1-Arial" id="E968">讓自己全方位提升、且創造他人高效關係的敏捷溝通力。</span><br data-line-break="true" id="E970"><span style="cursor: text; display: inline; white-space: pre-wrap; pointer-events: auto; font-family: Arial, 'Arial Unicode MS', Arimo, 'Microsoft Sans serif', sans-serif; font-size: 1em;" class="qowt-font1-Arial" id="E972">▍課程介紹:</span><span style="color: #48bcd3; font-family: 'Microsoft JhengHei'; font-size: 14px; text-decoration-line: underline; white-space: pre-wrap;">https://bit.ly/3DHh6gH<br><br></span></p> <p style="margin: 0px 0pt; list-style-type: none; padding: 10pt 0px 0pt; pointer-events: none; line-height: 1.08; font-family: 'Segoe UI', Arial, 'Microsoft Jhenghei', sans-serif; font-size: 16px; text-indent: 0pt; white-space: nowrap; background-color: #ffffff; counter-reset: qowt-lc-0 0 qowt-lc-1 0 qowt-lc-2 0 qowt-lc-3 0 qowt-lc-4 0 qowt-lc-5 0 qowt-lc-6 0 qowt-lc-7 0 qowt-lc-8 0 qowt-lc-9 0; counter-increment: none;" class="E984 x-scope qowt-point-para-86 list-type-buNone" id="E984"><em><span style="cursor: text; display: inline; white-space: pre-wrap; pointer-events: auto; font-family: 'comic sans ms', sans-serif; font-size: 1em; color: #236fa1;" class="qowt-font1-Arial" id="E978">「讓明天的自己比昨天更好,那我們就在敏捷的路上,</span></em><br data-line-break="true" id="E980"><em><span style="cursor: text; display: inline; white-space: pre-wrap; pointer-events: auto; font-family: 'comic sans ms', sans-serif; font-size: 1em; color: #236fa1;" class="qowt-font1-Arial" id="E982">敏捷不只是工程師或科技公司適用,是任何職位與人生都值得嘗試的方法!」<br>—個人敏捷教練 黑手阿一Yves</span></em></p> <p style="margin: 0px 0pt; list-style-type: none; padding: 10pt 0px 0pt; pointer-events: none; line-height: 1.08; font-family: 'Segoe UI', Arial, 'Microsoft Jhenghei', sans-serif; font-size: 16px; text-indent: 0pt; white-space: nowrap; background-color: #ffffff; counter-reset: qowt-lc-0 0 qowt-lc-1 0 qowt-lc-2 0 qowt-lc-3 0 qowt-lc-4 0 qowt-lc-5 0 qowt-lc-6 0 qowt-lc-7 0 qowt-lc-8 0 qowt-lc-9 0; counter-increment: none;" class="hideBullet E987 x-scope qowt-point-para-74 list-type-buNone" id="E987"><span style="cursor: text; display: inline-block; white-space: pre-wrap; pointer-events: auto; font-size: 1.33333em; font-family: Arial, 'Arial Unicode MS', Arimo, 'Microsoft Sans serif', sans-serif; min-height: 1em;" class="" id="E985"><img height="258" width="492" alt="" src="https://cdn-static.tibame.com/notification/129861/images/09542640-d775-4579-9384-9902c1067235.jpg" title="敏捷式自我修練_Yves"></span></p> <p style="margin: 0px 0pt; list-style-type: none; padding: 0pt 0px; pointer-events: none; line-height: 1.2; font-family: 'Segoe UI', Arial, 'Microsoft Jhenghei', sans-serif; font-size: 16px; text-indent: 0pt; white-space: nowrap; background-color: #ffffff; counter-reset: qowt-lc-0 0 qowt-lc-1 0 qowt-lc-2 0 qowt-lc-3 0 qowt-lc-4 0 qowt-lc-5 0 qowt-lc-6 0 qowt-lc-7 0 qowt-lc-8 0 qowt-lc-9 0; counter-increment: none;" class="E993 x-scope qowt-point-para-74 list-type-buNone" id="E993"><span style="cursor: text; display: inline; white-space: pre-wrap; pointer-events: auto; font-family: Arial, 'Arial Unicode MS', Arimo, 'Microsoft Sans serif', sans-serif; font-size: 1em;" class="qowt-font1-Arial" id="E989"><br><strong>#3階段 x 2境界 x 8能力,修練出敏捷精神</strong></span></p> <p style="margin: 0px 0pt; list-style-type: none; padding: 0pt 0px; pointer-events: none; line-height: 1.2; font-family: 'Segoe UI', Arial, 'Microsoft Jhenghei', sans-serif; font-size: 16px; text-indent: 0pt; white-space: nowrap; background-color: #ffffff; counter-reset: qowt-lc-0 0 qowt-lc-1 0 qowt-lc-2 0 qowt-lc-3 0 qowt-lc-4 0 qowt-lc-5 0 qowt-lc-6 0 qowt-lc-7 0 qowt-lc-8 0 qowt-lc-9 0; counter-increment: none;" class="E997 x-scope qowt-point-para-74 list-type-buNone" id="E997"><strong><span style="cursor: text; display: inline; white-space: pre-wrap; pointer-events: auto; font-family: Arial, 'Arial Unicode MS', Arimo, 'Microsoft Sans serif', sans-serif; font-size: 1em;" class="qowt-font1-Arial" id="E995">❶ 3階段敏捷式修練旅程:</span></strong></p> <p style="margin: 0px 0pt; list-style-type: none; padding: 0pt 0px; pointer-events: none; line-height: 1.2; font-family: 'Segoe UI', Arial, 'Microsoft Jhenghei', sans-serif; font-size: 16px; text-indent: 0pt; white-space: nowrap; background-color: #ffffff; counter-reset: qowt-lc-0 0 qowt-lc-1 0 qowt-lc-2 0 qowt-lc-3 0 qowt-lc-4 0 qowt-lc-5 0 qowt-lc-6 0 qowt-lc-7 0 qowt-lc-8 0 qowt-lc-9 0; counter-increment: none;" class="E1001 x-scope qowt-point-para-74 list-type-buNone" id="E1001"><span style="cursor: text; display: inline; white-space: pre-wrap; pointer-events: auto; font-family: Arial, 'Arial Unicode MS', Arimo, 'Microsoft Sans serif', sans-serif; font-size: 1em;" class="qowt-font1-Arial" id="E999">⟡ 知識力 x 敏捷力 x 溝通力</span></p> <p style="margin: 0px 0pt; list-style-type: none; padding: 0pt 0px; pointer-events: none; line-height: 1.2; font-family: 'Segoe UI', Arial, 'Microsoft Jhenghei', sans-serif; font-size: 16px; text-indent: 0pt; white-space: nowrap; background-color: #ffffff; counter-reset: qowt-lc-0 0 qowt-lc-1 0 qowt-lc-2 0 qowt-lc-3 0 qowt-lc-4 0 qowt-lc-5 0 qowt-lc-6 0 qowt-lc-7 0 qowt-lc-8 0 qowt-lc-9 0; counter-increment: none;" class="hideBullet E1004 x-scope qowt-point-para-74 list-type-buNone" id="E1004"><span style="cursor: text; display: inline-block; white-space: pre-wrap; pointer-events: auto; font-size: 1.33333em; font-family: Arial, 'Arial Unicode MS', Arimo, 'Microsoft Sans serif', sans-serif; min-height: 1em;" class="" id="E1002"></span></p> <p style="margin: 0px 0pt; list-style-type: none; padding: 0pt 0px; pointer-events: none; line-height: 1.2; font-family: 'Segoe UI', Arial, 'Microsoft Jhenghei', sans-serif; font-size: 16px; text-indent: 0pt; white-space: nowrap; background-color: #ffffff; counter-reset: qowt-lc-0 0 qowt-lc-1 0 qowt-lc-2 0 qowt-lc-3 0 qowt-lc-4 0 qowt-lc-5 0 qowt-lc-6 0 qowt-lc-7 0 qowt-lc-8 0 qowt-lc-9 0; counter-increment: none;" class="E1008 x-scope qowt-point-para-74 list-type-buNone" id="E1008"><strong><span style="cursor: text; display: inline; white-space: pre-wrap; pointer-events: auto; font-family: Arial, 'Arial Unicode MS', Arimo, 'Microsoft Sans serif', sans-serif; font-size: 1em;" class="qowt-font1-Arial" id="E1006">❷ 敏捷思維,打造人生專案2.0:</span></strong></p> <p style="margin: 0px 0pt; list-style-type: none; padding: 0pt 0px; pointer-events: none; line-height: 1.2; font-family: 'Segoe UI', Arial, 'Microsoft Jhenghei', sans-serif; font-size: 16px; text-indent: 0pt; white-space: nowrap; background-color: #ffffff; counter-reset: qowt-lc-0 0 qowt-lc-1 0 qowt-lc-2 0 qowt-lc-3 0 qowt-lc-4 0 qowt-lc-5 0 qowt-lc-6 0 qowt-lc-7 0 qowt-lc-8 0 qowt-lc-9 0; counter-increment: none;" class="E1012 x-scope qowt-point-para-74 list-type-buNone" id="E1012"><span style="cursor: text; display: inline; white-space: pre-wrap; pointer-events: auto; font-family: Arial, 'Arial Unicode MS', Arimo, 'Microsoft Sans serif', sans-serif; font-size: 1em;" class="qowt-font1-Arial" id="E1010">⟡ 競爭力—透明化策略,洞察個人優勢</span></p> <p style="margin: 0px 0pt; list-style-type: none; padding: 0pt 0px; pointer-events: none; line-height: 1.2; font-family: 'Segoe UI', Arial, 'Microsoft Jhenghei', sans-serif; font-size: 16px; text-indent: 0pt; white-space: nowrap; background-color: #ffffff; counter-reset: qowt-lc-0 0 qowt-lc-1 0 qowt-lc-2 0 qowt-lc-3 0 qowt-lc-4 0 qowt-lc-5 0 qowt-lc-6 0 qowt-lc-7 0 qowt-lc-8 0 qowt-lc-9 0; counter-increment: none;" class="E1016 x-scope qowt-point-para-74 list-type-buNone" id="E1016"><span style="cursor: text; display: inline; white-space: pre-wrap; pointer-events: auto; font-family: Arial, 'Arial Unicode MS', Arimo, 'Microsoft Sans serif', sans-serif; font-size: 1em;" class="qowt-font1-Arial" id="E1014">⟡ 應變力—有效自省,培養成長型思維</span></p> <p style="margin: 0px 0pt; list-style-type: none; padding: 0pt 0px; pointer-events: none; line-height: 1.2; font-family: 'Segoe UI', Arial, 'Microsoft Jhenghei', sans-serif; font-size: 16px; text-indent: 0pt; white-space: nowrap; background-color: #ffffff; counter-reset: qowt-lc-0 0 qowt-lc-1 0 qowt-lc-2 0 qowt-lc-3 0 qowt-lc-4 0 qowt-lc-5 0 qowt-lc-6 0 qowt-lc-7 0 qowt-lc-8 0 qowt-lc-9 0; counter-increment: none;" class="E1020 x-scope qowt-point-para-74 list-type-buNone" id="E1020"><span style="cursor: text; display: inline; white-space: pre-wrap; pointer-events: auto; font-family: Arial, 'Arial Unicode MS', Arimo, 'Microsoft Sans serif', sans-serif; font-size: 1em;" class="qowt-font1-Arial" id="E1018">⟡ 自驅力—運用短衝目標,設計新生涯</span></p> <p style="margin: 0px 0pt; list-style-type: none; padding: 0pt 0px; pointer-events: none; line-height: 1.2; font-family: 'Segoe UI', Arial, 'Microsoft Jhenghei', sans-serif; font-size: 16px; text-indent: 0pt; white-space: nowrap; background-color: #ffffff; counter-reset: qowt-lc-0 0 qowt-lc-1 0 qowt-lc-2 0 qowt-lc-3 0 qowt-lc-4 0 qowt-lc-5 0 qowt-lc-6 0 qowt-lc-7 0 qowt-lc-8 0 qowt-lc-9 0; counter-increment: none;" class="E1024 x-scope qowt-point-para-74 list-type-buNone" id="E1024"><span style="cursor: text; display: inline; white-space: pre-wrap; pointer-events: auto; font-family: Arial, 'Arial Unicode MS', Arimo, 'Microsoft Sans serif', sans-serif; font-size: 1em;" class="qowt-font1-Arial" id="E1022">⟡ 行動力—明確短衝待辦,啟動人生專案2.0</span></p> <p style="margin: 0px 0pt; list-style-type: none; padding: 0pt 0px; pointer-events: none; line-height: 1.2; font-family: 'Segoe UI', Arial, 'Microsoft Jhenghei', sans-serif; font-size: 16px; text-indent: 0pt; white-space: nowrap; background-color: #ffffff; counter-reset: qowt-lc-0 0 qowt-lc-1 0 qowt-lc-2 0 qowt-lc-3 0 qowt-lc-4 0 qowt-lc-5 0 qowt-lc-6 0 qowt-lc-7 0 qowt-lc-8 0 qowt-lc-9 0; counter-increment: none;" class="hideBullet E1027 x-scope qowt-point-para-74 list-type-buNone" id="E1027"><span style="cursor: text; display: inline-block; white-space: pre-wrap; pointer-events: auto; font-size: 1.33333em; font-family: Arial, 'Arial Unicode MS', Arimo, 'Microsoft Sans serif', sans-serif; min-height: 1em;" class="" id="E1025"></span></p> <p style="margin: 0px 0pt; list-style-type: none; padding: 0pt 0px; pointer-events: none; line-height: 1.2; font-family: 'Segoe UI', Arial, 'Microsoft Jhenghei', sans-serif; font-size: 16px; text-indent: 0pt; white-space: nowrap; background-color: #ffffff; counter-reset: qowt-lc-0 0 qowt-lc-1 0 qowt-lc-2 0 qowt-lc-3 0 qowt-lc-4 0 qowt-lc-5 0 qowt-lc-6 0 qowt-lc-7 0 qowt-lc-8 0 qowt-lc-9 0; counter-increment: none;" class="E1031 x-scope qowt-point-para-74 list-type-buNone" id="E1031"><strong><span style="cursor: text; display: inline; white-space: pre-wrap; pointer-events: auto; font-family: Arial, 'Arial Unicode MS', Arimo, 'Microsoft Sans serif', sans-serif; font-size: 1em;" class="qowt-font1-Arial" id="E1029">❸ 敏捷溝通,創造高品質人際關係:</span></strong></p> <p style="margin: 0px 0pt; list-style-type: none; padding: 0pt 0px; pointer-events: none; line-height: 1.2; font-family: 'Segoe UI', Arial, 'Microsoft Jhenghei', sans-serif; font-size: 16px; text-indent: 0pt; white-space: nowrap; background-color: #ffffff; counter-reset: qowt-lc-0 0 qowt-lc-1 0 qowt-lc-2 0 qowt-lc-3 0 qowt-lc-4 0 qowt-lc-5 0 qowt-lc-6 0 qowt-lc-7 0 qowt-lc-8 0 qowt-lc-9 0; counter-increment: none;" class="E1035 x-scope qowt-point-para-74 list-type-buNone" id="E1035"><span style="cursor: text; display: inline; white-space: pre-wrap; pointer-events: auto; font-family: Arial, 'Arial Unicode MS', Arimo, 'Microsoft Sans serif', sans-serif; font-size: 1em;" class="qowt-font1-Arial" id="E1033">⟡ 和諧溝通—辨識你的求生姿態,使用薩提爾模型</span></p> <p style="margin: 0px 0pt; list-style-type: none; padding: 0pt 0px; pointer-events: none; line-height: 1.2; font-family: 'Segoe UI', Arial, 'Microsoft Jhenghei', sans-serif; font-size: 16px; text-indent: 0pt; white-space: nowrap; background-color: #ffffff; counter-reset: qowt-lc-0 0 qowt-lc-1 0 qowt-lc-2 0 qowt-lc-3 0 qowt-lc-4 0 qowt-lc-5 0 qowt-lc-6 0 qowt-lc-7 0 qowt-lc-8 0 qowt-lc-9 0; counter-increment: none;" class="E1039 x-scope qowt-point-para-74 list-type-buNone" id="E1039"><span style="cursor: text; display: inline; white-space: pre-wrap; pointer-events: auto; font-family: Arial, 'Arial Unicode MS', Arimo, 'Microsoft Sans serif', sans-serif; font-size: 1em;" class="qowt-font1-Arial" id="E1037">⟡ 正向溝通—每一次對話都是100%的心理安全感</span></p> <p style="margin: 0px 0pt; list-style-type: none; padding: 0pt 0px; pointer-events: none; line-height: 1.2; font-family: 'Segoe UI', Arial, 'Microsoft Jhenghei', sans-serif; font-size: 16px; text-indent: 0pt; white-space: nowrap; background-color: #ffffff; counter-reset: qowt-lc-0 0 qowt-lc-1 0 qowt-lc-2 0 qowt-lc-3 0 qowt-lc-4 0 qowt-lc-5 0 qowt-lc-6 0 qowt-lc-7 0 qowt-lc-8 0 qowt-lc-9 0; counter-increment: none;" class="E1043 x-scope qowt-point-para-74 list-type-buNone" id="E1043"><span style="cursor: text; display: inline; white-space: pre-wrap; pointer-events: auto; font-family: Arial, 'Arial Unicode MS', Arimo, 'Microsoft Sans serif', sans-serif; font-size: 1em;" class="qowt-font1-Arial" id="E1041">⟡ 有效溝通—說出心內話,ORID法、共識引導學</span></p> <p style="margin: 0px 0pt; list-style-type: none; padding: 0pt 0px; pointer-events: none; line-height: 1.2; font-family: 'Segoe UI', Arial, 'Microsoft Jhenghei', sans-serif; font-size: 16px; text-indent: 0pt; white-space: nowrap; background-color: #ffffff; counter-reset: qowt-lc-0 0 qowt-lc-1 0 qowt-lc-2 0 qowt-lc-3 0 qowt-lc-4 0 qowt-lc-5 0 qowt-lc-6 0 qowt-lc-7 0 qowt-lc-8 0 qowt-lc-9 0; counter-increment: none;" class="E1049 x-scope qowt-point-para-74 list-type-buNone" id="E1049"><span style="cursor: text; display: inline; white-space: pre-wrap; pointer-events: auto; font-family: Arial, 'Arial Unicode MS', Arimo, 'Microsoft Sans serif', sans-serif; font-size: 1em;" class="qowt-font1-Arial" id="E1045">⟡ 行動溝通—知行合一的利他教練技巧</span></p> <p style="margin: 0px 0pt; list-style-type: none; padding: 0pt 0px; pointer-events: none; line-height: 1.2; font-family: 'Segoe UI', Arial, 'Microsoft Jhenghei', sans-serif; font-size: 16px; text-indent: 0pt; white-space: nowrap; background-color: #ffffff; counter-reset: qowt-lc-0 0 qowt-lc-1 0 qowt-lc-2 0 qowt-lc-3 0 qowt-lc-4 0 qowt-lc-5 0 qowt-lc-6 0 qowt-lc-7 0 qowt-lc-8 0 qowt-lc-9 0; counter-increment: none;" class="E1053 x-scope qowt-point-para-74 list-type-buNone" id="E1053"><span style="cursor: text; display: inline; white-space: pre-wrap; pointer-events: auto; font-family: Arial, 'Arial Unicode MS', Arimo, 'Microsoft Sans serif', sans-serif; font-size: 1em;" class="qowt-font1-Arial" id="E1051">這是市面上唯一在談「個人敏捷思維力」的課程,敏捷不再是一種工作法!</span></p> <p style="margin: 0px 0pt; list-style-type: none; padding: 0pt 0px; pointer-events: none; line-height: 1.2; font-family: 'Segoe UI', Arial, 'Microsoft Jhenghei', sans-serif; font-size: 16px; text-indent: 0pt; white-space: nowrap; background-color: #ffffff; counter-reset: qowt-lc-0 0 qowt-lc-1 0 qowt-lc-2 0 qowt-lc-3 0 qowt-lc-4 0 qowt-lc-5 0 qowt-lc-6 0 qowt-lc-7 0 qowt-lc-8 0 qowt-lc-9 0; counter-increment: none;" class="E1057 x-scope qowt-point-para-74 list-type-buNone" id="E1057"><span style="cursor: text; display: inline; white-space: pre-wrap; pointer-events: auto; font-family: Arial, 'Arial Unicode MS', Arimo, 'Microsoft Sans serif', sans-serif; font-size: 1em;" class="qowt-font1-Arial" id="E1055">從敏捷概念、翻轉新思維、創造高效人際,讓黑手阿一Yves分享如何將敏捷精神落實在個人自我覺察與提升。</span></p> <p style="margin: 0px 0pt; list-style-type: none; padding: 0pt 0px; pointer-events: none; line-height: 1.2; font-family: 'Segoe UI', Arial, 'Microsoft Jhenghei', sans-serif; font-size: 16px; text-indent: 0pt; white-space: nowrap; background-color: #ffffff; counter-reset: qowt-lc-0 0 qowt-lc-1 0 qowt-lc-2 0 qowt-lc-3 0 qowt-lc-4 0 qowt-lc-5 0 qowt-lc-6 0 qowt-lc-7 0 qowt-lc-8 0 qowt-lc-9 0; counter-increment: none;" class="hideBullet E1060 x-scope qowt-point-para-74 list-type-buNone" id="E1060"><span style="cursor: text; display: inline-block; white-space: pre-wrap; pointer-events: auto; font-size: 1.33333em; font-family: Arial, 'Arial Unicode MS', Arimo, 'Microsoft Sans serif', sans-serif; min-height: 1em;" class="" id="E1058"></span></p> <p style="margin: 0px 0pt; list-style-type: none; padding: 0pt 0px; pointer-events: none; line-height: 1.2; font-family: 'Segoe UI', Arial, 'Microsoft Jhenghei', sans-serif; font-size: 16px; text-indent: 0pt; white-space: nowrap; background-color: #ffffff; counter-reset: qowt-lc-0 0 qowt-lc-1 0 qowt-lc-2 0 qowt-lc-3 0 qowt-lc-4 0 qowt-lc-5 0 qowt-lc-6 0 qowt-lc-7 0 qowt-lc-8 0 qowt-lc-9 0; counter-increment: none;" class="E1178 x-scope qowt-point-para-222 list-type-buNone" id="E1178"><strong><span style="cursor: text; display: inline; white-space: pre-wrap; pointer-events: auto; font-family: Arial, 'Arial Unicode MS', Arimo, 'Microsoft Sans serif', sans-serif; font-size: 14px;" class="qowt-font4-MicrosoftJhengHei" id="E1176">【 8堂敏捷式自我修練課|高效溝通x成長思維】</span></strong></p> <p style="margin: 0px 0pt; list-style-type: none; padding: 0pt 0px; pointer-events: none; line-height: 1.2; font-family: 'Segoe UI', Arial, 'Microsoft Jhenghei', sans-serif; font-size: 16px; text-indent: 0pt; white-space: nowrap; background-color: #ffffff; counter-reset: qowt-lc-0 0 qowt-lc-1 0 qowt-lc-2 0 qowt-lc-3 0 qowt-lc-4 0 qowt-lc-5 0 qowt-lc-6 0 qowt-lc-7 0 qowt-lc-8 0 qowt-lc-9 0; counter-increment: none;" class="E1182 x-scope qowt-point-para-238 list-type-buNone" id="E1182"><span style="cursor: text; display: inline; white-space: pre-wrap; pointer-events: auto; font-family: Arial, 'Arial Unicode MS', Arimo, 'Microsoft Sans serif', sans-serif; font-size: 14px; color: #ff0000;" class="qowt-font4-MicrosoftJhengHei" id="E1180">早鳥優惠倒數中 | </span><span style="color: #48bcd3; font-family: 'Microsoft JhengHei'; font-size: 14px; text-decoration-line: underline; white-space: pre-wrap;">https://bit.ly/3DHh6gH</span></p> <p style="margin: 0px 0pt; list-style-type: none; padding: 0pt 0px; pointer-events: none; line-height: 1.2; font-family: 'Segoe UI', Arial, 'Microsoft Jhenghei', sans-serif; font-size: 16px; text-indent: 0pt; white-space: nowrap; background-color: #ffffff; counter-reset: qowt-lc-0 0 qowt-lc-1 0 qowt-lc-2 0 qowt-lc-3 0 qowt-lc-4 0 qowt-lc-5 0 qowt-lc-6 0 qowt-lc-7 0 qowt-lc-8 0 qowt-lc-9 0; counter-increment: none;" class="E1186 x-scope qowt-point-para-222 list-type-buNone" id="E1186"><span style="cursor: text; display: inline; white-space: pre-wrap; pointer-events: auto; font-family: Arial, 'Arial Unicode MS', Arimo, 'Microsoft Sans serif', sans-serif; font-size: 14px;" class="qowt-font4-MicrosoftJhengHei" id="E1184">你想要往後的成長是一條正斜率的曲線,一路向上、不會停歇嗎?</span></p> <p style="margin: 0px 0pt; list-style-type: none; padding: 0pt 0px; pointer-events: none; line-height: 1.2; font-family: 'Segoe UI', Arial, 'Microsoft Jhenghei', sans-serif; font-size: 16px; text-indent: 0pt; white-space: nowrap; background-color: #ffffff; counter-reset: qowt-lc-0 0 qowt-lc-1 0 qowt-lc-2 0 qowt-lc-3 0 qowt-lc-4 0 qowt-lc-5 0 qowt-lc-6 0 qowt-lc-7 0 qowt-lc-8 0 qowt-lc-9 0; counter-increment: none;" class="E1190 x-scope qowt-point-para-222 list-type-buNone" id="E1190"><span style="cursor: text; display: inline; white-space: pre-wrap; pointer-events: auto; font-family: Arial, 'Arial Unicode MS', Arimo, 'Microsoft Sans serif', sans-serif; font-size: 14px;" class="qowt-font4-MicrosoftJhengHei" id="E1188">讓黑手阿一Yves,與你分享如何運用敏捷思維、持續進步,開啟人生專案2.0!</span></p>
2022/10/08

【開課通知】從團隊協作到個人發展《敏捷式自我修練課試閱》

<p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1.75em; color: #1a1a1a; font-family: Merriweather, Georgia, serif; font-size: 15px; background-color: #ffffff;"><br><span style="color: #686868; font-size: 21.5625px;"><span style="font-size: 14px;"><em>當消費者有定價權的時候,俗稱紅海市場;當公司有定價權的情況,則是稱爲藍海市場。善用敏捷的方法,來創造自身的差異性,就能打造自己的藍海市場。<br></em></span><br></span><br>隨著敏捷的觀念在台灣企業風行起來,關於「<a rel="noreferrer noopener" target="_blank" href="https://blog.yveslin.com/2015/06/27/scrum-agile-project-management-software-development/" style="box-sizing: inherit; background-color: transparent; color: #007acc; text-decoration-line: none; box-shadow: currentcolor 0px 1px 0px 0px;">敏捷是什麽?</a>」的類似概念型問題也越來越少聽到,取而代之的是「如何做敏捷?」之類的實踐型問題。</p> <p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1.75em; color: #1a1a1a; font-family: Merriweather, Georgia, serif; font-size: 15px; background-color: #ffffff;">在日常工作上,大家最熟悉的就是&nbsp;<a rel="noreferrer noopener" target="_blank" href="https://titansoft.com/tw/agile_skills/scrum" style="box-sizing: inherit; background-color: transparent; color: #007acc; text-decoration-line: none; box-shadow: currentcolor 0px 1px 0px 0px;">Scrum</a>&nbsp;和<a rel="noreferrer noopener" target="_blank" href="https://titansoft.com/tw/agile_skills/kanban" style="box-sizing: inherit; background-color: transparent; color: #007acc; text-decoration-line: none; box-shadow: currentcolor 0px 1px 0px 0px;">看板方法</a>,而開始套用之後,就會慢慢發現好像有些地方卡卡的,這時候就是導入成功與否的關鍵了。選擇之一是就説「敏捷沒有用」、「Scrum 沒有用」然後<span style="box-sizing: inherit; font-weight: bold;">回到原本的慣性</span>;選擇之二是體會到敏捷的關鍵是把工作結果透明出來,幫助我們<span style="box-sizing: inherit; font-weight: bold;">面對現實狀況</span>,所以「面對這樣的情況,我們要如何調整?」這樣的心態,是敏捷能否成功的基石。</p> <h2 style="box-sizing: inherit; clear: both; margin: 2em 0px 1em; text-rendering: optimizelegibility; font-size: 1.75rem; line-height: 1.25; color: #1a1a1a; font-family: Merriweather, Georgia, serif; background-color: #ffffff;">恭喜自己走在成功的路上</h2> <p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1.75em; color: #1a1a1a; font-family: Merriweather, Georgia, serif; font-size: 15px; background-color: #ffffff;">實踐過敏捷的朋友都知道<span style="box-sizing: inherit; font-weight: bold;">「敏捷說起來容易,做起來不簡單」</span>,這也是儘管很多人在推廣敏捷,也有許多人對敏捷無感一樣,敏捷思維尚未成爲一個社會主流。</p> <p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1.75em; color: #1a1a1a; font-family: Merriweather, Georgia, serif; font-size: 15px; background-color: #ffffff;">這邊先恭喜對敏捷有興趣的朋友,從商業的觀點在看個現象,<span style="box-sizing: inherit; font-weight: bold;">「人多的地方不要去」</span>就是創造差異性,當自身的產品差異性高的時候,賣方就有市場定價權。而當市場上有大量同質商品的時候,就會變成買方市場,由消費者來定價,越便宜越好。<br><br><span style="box-sizing: inherit; font-weight: bold;">當買方有定價權的時候,俗稱<a rel="noreferrer noopener" target="_blank" href="https://www.eisland.com.tw/Main.php?stat=a_VwJIUlH" style="box-sizing: inherit; background-color: transparent; color: #007acc; text-decoration-line: none; box-shadow: currentcolor 0px 1px 0px 0px;">紅海市場</a>;當賣方有定價權的情況,則是稱爲<a rel="noreferrer noopener" target="_blank" href="https://zh.m.wikipedia.org/zh-tw/%E8%97%8D%E6%B5%B7%E7%AD%96%E7%95%A5" style="box-sizing: inherit; background-color: transparent; color: #007acc; text-decoration-line: none; box-shadow: currentcolor 0px 1px 0px 0px;">藍海市場</a>。<br><br></span></p> <h2 style="box-sizing: inherit; clear: both; margin: 2em 0px 1em; text-rendering: optimizelegibility; font-size: 1.75rem; line-height: 1.25; color: #1a1a1a; font-family: Merriweather, Georgia, serif; background-color: #ffffff;">打造自己的藍海市場</h2> <p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1.75em; color: #1a1a1a; font-family: Merriweather, Georgia, serif; font-size: 15px; background-color: #ffffff;">善用敏捷的方法,來創造自身的差異性,就能打造自己的藍海市場。這也許是敏捷的實踐者們,總是充滿勇氣的換工作或創業的原因之一吧。我自身最具差異性的特色就是「能坐著絕不站著,能躺著絕不坐著」,簡單的說就是一個字<span style="box-sizing: inherit; font-weight: bold;">「懶」</span>,所以我一直在找用更輕鬆的方法來達到更好的效果。</p> <p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1.75em; color: #1a1a1a; font-family: Merriweather, Georgia, serif; font-size: 15px; background-color: #ffffff;">在這堂與<a rel="noreferrer noopener" target="_blank" href="https://www.tibame.com/" style="box-sizing: inherit; background-color: transparent; color: #007acc; text-decoration-line: none; box-shadow: currentcolor 0px 1px 0px 0px;">緯育 Tibame</a>&nbsp;合作的<a rel="noreferrer noopener" target="_blank" href="https://bit.ly/3CcxYKZ" style="box-sizing: inherit; background-color: transparent; color: #007acc; text-decoration-line: none; box-shadow: currentcolor 0px 1px 0px 0px;">敏捷式自我修練課</a>中,在前四堂課分享從個人角度如何善用 Scrum 的方法<span style="box-sizing: inherit; font-weight: bold;">透明化,抓大放小,把自己的時間價值最大化</span>。後面四堂課則是分享在<a rel="noreferrer noopener" target="_blank" href="https://blog.yveslin.com/2019/05/31/%e5%96%84%e7%94%a8%e5%bc%95%e5%b0%8e%e6%8a%80%e5%b7%a7%e4%be%86%e5%85%8b%e6%9c%8d%e5%9c%98%e9%9a%8a%e9%a0%98%e5%b0%8e%e7%9a%84%e4%ba%94%e5%a4%a7%e9%9a%9c%e7%a4%99/" style="box-sizing: inherit; background-color: transparent; color: #007acc; text-decoration-line: none; box-shadow: currentcolor 0px 1px 0px 0px;">引導</a>、<a rel="noreferrer noopener" target="_blank" href="https://blog.yveslin.com/2020/06/17/learning-journey-management-leadership-facilitation-coaching-mindfulness-nlp/" style="box-sizing: inherit; background-color: transparent; color: #007acc; text-decoration-line: none; box-shadow: currentcolor 0px 1px 0px 0px;">教練</a>、<a rel="noreferrer noopener" target="_blank" href="https://blog.yveslin.com/2021/05/30/how-to-practice-mindfulness-with-a-rational-brain/" style="box-sizing: inherit; background-color: transparent; color: #007acc; text-decoration-line: none; box-shadow: currentcolor 0px 1px 0px 0px;">正念</a>、<a rel="noreferrer noopener" target="_blank" href="https://blog.yveslin.com/2017/10/02/satir-growth-workshop/" style="box-sizing: inherit; background-color: transparent; color: #007acc; text-decoration-line: none; box-shadow: currentcolor 0px 1px 0px 0px;">薩提爾</a>、<a rel="noreferrer noopener" target="_blank" href="https://blog.yveslin.com/2020/06/17/learning-journey-management-leadership-facilitation-coaching-mindfulness-nlp/" style="box-sizing: inherit; background-color: transparent; color: #007acc; text-decoration-line: none; box-shadow: currentcolor 0px 1px 0px 0px;">NLP</a>、<a rel="noreferrer noopener" target="_blank" href="https://blog.yveslin.com/2021/08/27/agile-balance-cycle-abc/" style="box-sizing: inherit; background-color: transparent; color: #007acc; text-decoration-line: none; box-shadow: currentcolor 0px 1px 0px 0px;">心理安全感</a>等各個領域中,提取一些簡單好用易上手的溝通順暢小技巧。經由總共八堂從生活到工作,從做事到溝通的技巧分享,幫助更多人輕鬆自在且高效。</p> <p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1.75em; color: #1a1a1a; font-family: Merriweather, Georgia, serif; font-size: 15px; background-color: #ffffff;"><span style="box-sizing: inherit; font-weight: bold;">當大部分的人都敏捷化的時候,企業也就自然敏捷化了。</span>當企業敏捷化的時候,我們也許會發現自己身處於團隊高效協作、彼此同理共感、身心靈合一的世界中。<br><br>邀請你一起進入<a rel="noreferrer noopener" target="_blank" href="https://bit.ly/3CcxYKZ" style="box-sizing: inherit; color: #007acc; text-decoration-line: none; box-shadow: currentcolor 0px 1px 0px 0px;">敏捷式自我修練</a>,開啓高效開心的人生旅途。<br><br><a rel="noreferrer noopener" target="_blank" href="https://www.tibame.com/course/3543/mission/55237" style="box-sizing: inherit; color: #007acc; text-decoration-line: none; box-shadow: currentcolor 0px 1px 0px 0px;">《敏捷式自我修練課試閱》</a>(無需登入即可觀看):<br style="box-sizing: inherit;"><a rel="noreferrer noopener" target="_blank" href="https://www.tibame.com/course/3543/mission/55237" style="box-sizing: inherit; color: #007acc; text-decoration-line: none; box-shadow: currentcolor 0px 1px 0px 0px;">https://www.tibame.com/course/3543/mission/55237</a><br><br><img src="https://i0.wp.com/blog.yveslin.com/wp-content/uploads/2022/10/20220912-Yves%E9%8A%B7%E5%94%AE%E5%BB%A3%E5%91%8A%E5%9C%96_AD1__-1200x630-1.jpg?resize=840%2C441&ssl=1"></p>

最新討論

請問講義在哪?
Lewis Lo · 2023/11/08 13:59
關於正向溝通的情境設定
Olivia Lin · 2023/07/16 22:32
測驗第一題答案是否有誤?
蔡亞玲 · 2023/07/12 16:20
查看更多討論

課程資訊

default clock課程時長 3 小時 30 分
default video課程共 3 單元 22 小節
icon_info_certificate提供完訓證書
最新公告
2022/10/24

【課程正式上線】8堂敏捷式自我修練課|高效溝通x成長思維

<p style="margin: 0px 0pt; list-style-type: none; padding: 0pt 0px; pointer-events: none; line-height: 1.2; font-family: 'Segoe UI', Arial, 'Microsoft Jhenghei', sans-serif; font-size: 16px; text-indent: 0pt; white-space: nowrap; background-color: #ffffff; counter-reset: qowt-lc-0 0 qowt-lc-1 0 qowt-lc-2 0 qowt-lc-3 0 qowt-lc-4 0 qowt-lc-5 0 qowt-lc-6 0 qowt-lc-7 0 qowt-lc-8 0 qowt-lc-9 0; counter-increment: none;" class="E955 x-scope qowt-point-para-80 list-type-buNone" id="E955"><span style="cursor: text; display: inline; white-space: pre-wrap; pointer-events: auto; font-family: Arial, 'Arial Unicode MS', Arimo, 'Microsoft Sans serif', sans-serif; font-size: 1em;" class="qowt-font1-Arial" id="E953">如果你會做長期規劃,卻常常難以執行短期目標…</span></p> <p style="margin: 0px 0pt; list-style-type: none; padding: 0pt 0px; pointer-events: none; line-height: 1.2; font-family: 'Segoe UI', Arial, 'Microsoft Jhenghei', sans-serif; font-size: 16px; text-indent: 0pt; white-space: nowrap; background-color: #ffffff; counter-reset: qowt-lc-0 0 qowt-lc-1 0 qowt-lc-2 0 qowt-lc-3 0 qowt-lc-4 0 qowt-lc-5 0 qowt-lc-6 0 qowt-lc-7 0 qowt-lc-8 0 qowt-lc-9 0; counter-increment: none;" class="E959 x-scope qowt-point-para-80 list-type-buNone" id="E959"><span style="cursor: text; display: inline; white-space: pre-wrap; pointer-events: auto; font-family: Arial, 'Arial Unicode MS', Arimo, 'Microsoft Sans serif', sans-serif; font-size: 1em;" class="qowt-font1-Arial" id="E957">其實你需要的是「敏捷式自我修練法」!</span></p> <p style="margin: 0px 0pt; list-style-type: none; padding: 0pt 0px; pointer-events: none; line-height: 1.2; font-family: 'Segoe UI', Arial, 'Microsoft Jhenghei', sans-serif; font-size: 16px; text-indent: 0pt; white-space: nowrap; background-color: #ffffff; counter-reset: qowt-lc-0 0 qowt-lc-1 0 qowt-lc-2 0 qowt-lc-3 0 qowt-lc-4 0 qowt-lc-5 0 qowt-lc-6 0 qowt-lc-7 0 qowt-lc-8 0 qowt-lc-9 0; counter-increment: none;" class="hideBullet E962 x-scope qowt-point-para-80 list-type-buNone" id="E962"><span style="cursor: text; display: inline-block; white-space: pre-wrap; pointer-events: auto; font-size: 1.33333em; font-family: Arial, 'Arial Unicode MS', Arimo, 'Microsoft Sans serif', sans-serif; min-height: 1em;" class="" id="E960"></span></p> <p style="margin: 0px 0pt; list-style-type: none; padding: 0pt 0px; pointer-events: none; line-height: 1.2; font-family: 'Segoe UI', Arial, 'Microsoft Jhenghei', sans-serif; font-size: 16px; text-indent: 0pt; white-space: nowrap; background-color: #ffffff; counter-reset: qowt-lc-0 0 qowt-lc-1 0 qowt-lc-2 0 qowt-lc-3 0 qowt-lc-4 0 qowt-lc-5 0 qowt-lc-6 0 qowt-lc-7 0 qowt-lc-8 0 qowt-lc-9 0; counter-increment: none;" class="E976 x-scope qowt-point-para-74 list-type-buNone" id="E976"><span style="cursor: text; display: inline; white-space: pre-wrap; pointer-events: auto; font-family: Arial, 'Arial Unicode MS', Arimo, 'Microsoft Sans serif', sans-serif; font-size: 1em;" class="qowt-font1-Arial" id="E964">個人敏捷教練 黑手阿一Yves 將在這堂課程將與你分享他如何將Agile敏捷精神落實在兩大境界,</span><br data-line-break="true" id="E966"><span style="cursor: text; display: inline; white-space: pre-wrap; pointer-events: auto; font-family: Arial, 'Arial Unicode MS', Arimo, 'Microsoft Sans serif', sans-serif; font-size: 1em;" class="qowt-font1-Arial" id="E968">讓自己全方位提升、且創造他人高效關係的敏捷溝通力。</span><br data-line-break="true" id="E970"><span style="cursor: text; display: inline; white-space: pre-wrap; pointer-events: auto; font-family: Arial, 'Arial Unicode MS', Arimo, 'Microsoft Sans serif', sans-serif; font-size: 1em;" class="qowt-font1-Arial" id="E972">▍課程介紹:</span><span style="color: #48bcd3; font-family: 'Microsoft JhengHei'; font-size: 14px; text-decoration-line: underline; white-space: pre-wrap;">https://bit.ly/3DHh6gH<br><br></span></p> <p style="margin: 0px 0pt; list-style-type: none; padding: 10pt 0px 0pt; pointer-events: none; line-height: 1.08; font-family: 'Segoe UI', Arial, 'Microsoft Jhenghei', sans-serif; font-size: 16px; text-indent: 0pt; white-space: nowrap; background-color: #ffffff; counter-reset: qowt-lc-0 0 qowt-lc-1 0 qowt-lc-2 0 qowt-lc-3 0 qowt-lc-4 0 qowt-lc-5 0 qowt-lc-6 0 qowt-lc-7 0 qowt-lc-8 0 qowt-lc-9 0; counter-increment: none;" class="E984 x-scope qowt-point-para-86 list-type-buNone" id="E984"><em><span style="cursor: text; display: inline; white-space: pre-wrap; pointer-events: auto; font-family: 'comic sans ms', sans-serif; font-size: 1em; color: #236fa1;" class="qowt-font1-Arial" id="E978">「讓明天的自己比昨天更好,那我們就在敏捷的路上,</span></em><br data-line-break="true" id="E980"><em><span style="cursor: text; display: inline; white-space: pre-wrap; pointer-events: auto; font-family: 'comic sans ms', sans-serif; font-size: 1em; color: #236fa1;" class="qowt-font1-Arial" id="E982">敏捷不只是工程師或科技公司適用,是任何職位與人生都值得嘗試的方法!」<br>—個人敏捷教練 黑手阿一Yves</span></em></p> <p style="margin: 0px 0pt; list-style-type: none; padding: 10pt 0px 0pt; pointer-events: none; line-height: 1.08; font-family: 'Segoe UI', Arial, 'Microsoft Jhenghei', sans-serif; font-size: 16px; text-indent: 0pt; white-space: nowrap; background-color: #ffffff; counter-reset: qowt-lc-0 0 qowt-lc-1 0 qowt-lc-2 0 qowt-lc-3 0 qowt-lc-4 0 qowt-lc-5 0 qowt-lc-6 0 qowt-lc-7 0 qowt-lc-8 0 qowt-lc-9 0; counter-increment: none;" class="hideBullet E987 x-scope qowt-point-para-74 list-type-buNone" id="E987"><span style="cursor: text; display: inline-block; white-space: pre-wrap; pointer-events: auto; font-size: 1.33333em; font-family: Arial, 'Arial Unicode MS', Arimo, 'Microsoft Sans serif', sans-serif; min-height: 1em;" class="" id="E985"><img height="258" width="492" alt="" src="https://cdn-static.tibame.com/notification/129861/images/09542640-d775-4579-9384-9902c1067235.jpg" title="敏捷式自我修練_Yves"></span></p> <p style="margin: 0px 0pt; list-style-type: none; padding: 0pt 0px; pointer-events: none; line-height: 1.2; font-family: 'Segoe UI', Arial, 'Microsoft Jhenghei', sans-serif; font-size: 16px; text-indent: 0pt; white-space: nowrap; background-color: #ffffff; counter-reset: qowt-lc-0 0 qowt-lc-1 0 qowt-lc-2 0 qowt-lc-3 0 qowt-lc-4 0 qowt-lc-5 0 qowt-lc-6 0 qowt-lc-7 0 qowt-lc-8 0 qowt-lc-9 0; counter-increment: none;" class="E993 x-scope qowt-point-para-74 list-type-buNone" id="E993"><span style="cursor: text; display: inline; white-space: pre-wrap; pointer-events: auto; font-family: Arial, 'Arial Unicode MS', Arimo, 'Microsoft Sans serif', sans-serif; font-size: 1em;" class="qowt-font1-Arial" id="E989"><br><strong>#3階段 x 2境界 x 8能力,修練出敏捷精神</strong></span></p> <p style="margin: 0px 0pt; list-style-type: none; padding: 0pt 0px; pointer-events: none; line-height: 1.2; font-family: 'Segoe UI', Arial, 'Microsoft Jhenghei', sans-serif; font-size: 16px; text-indent: 0pt; white-space: nowrap; background-color: #ffffff; counter-reset: qowt-lc-0 0 qowt-lc-1 0 qowt-lc-2 0 qowt-lc-3 0 qowt-lc-4 0 qowt-lc-5 0 qowt-lc-6 0 qowt-lc-7 0 qowt-lc-8 0 qowt-lc-9 0; counter-increment: none;" class="E997 x-scope qowt-point-para-74 list-type-buNone" id="E997"><strong><span style="cursor: text; display: inline; white-space: pre-wrap; pointer-events: auto; font-family: Arial, 'Arial Unicode MS', Arimo, 'Microsoft Sans serif', sans-serif; font-size: 1em;" class="qowt-font1-Arial" id="E995">❶ 3階段敏捷式修練旅程:</span></strong></p> <p style="margin: 0px 0pt; list-style-type: none; padding: 0pt 0px; pointer-events: none; line-height: 1.2; font-family: 'Segoe UI', Arial, 'Microsoft Jhenghei', sans-serif; font-size: 16px; text-indent: 0pt; white-space: nowrap; background-color: #ffffff; counter-reset: qowt-lc-0 0 qowt-lc-1 0 qowt-lc-2 0 qowt-lc-3 0 qowt-lc-4 0 qowt-lc-5 0 qowt-lc-6 0 qowt-lc-7 0 qowt-lc-8 0 qowt-lc-9 0; counter-increment: none;" class="E1001 x-scope qowt-point-para-74 list-type-buNone" id="E1001"><span style="cursor: text; display: inline; white-space: pre-wrap; pointer-events: auto; font-family: Arial, 'Arial Unicode MS', Arimo, 'Microsoft Sans serif', sans-serif; font-size: 1em;" class="qowt-font1-Arial" id="E999">⟡ 知識力 x 敏捷力 x 溝通力</span></p> <p style="margin: 0px 0pt; list-style-type: none; padding: 0pt 0px; pointer-events: none; line-height: 1.2; font-family: 'Segoe UI', Arial, 'Microsoft Jhenghei', sans-serif; font-size: 16px; text-indent: 0pt; white-space: nowrap; background-color: #ffffff; counter-reset: qowt-lc-0 0 qowt-lc-1 0 qowt-lc-2 0 qowt-lc-3 0 qowt-lc-4 0 qowt-lc-5 0 qowt-lc-6 0 qowt-lc-7 0 qowt-lc-8 0 qowt-lc-9 0; counter-increment: none;" class="hideBullet E1004 x-scope qowt-point-para-74 list-type-buNone" id="E1004"><span style="cursor: text; display: inline-block; white-space: pre-wrap; pointer-events: auto; font-size: 1.33333em; font-family: Arial, 'Arial Unicode MS', Arimo, 'Microsoft Sans serif', sans-serif; min-height: 1em;" class="" id="E1002"></span></p> <p style="margin: 0px 0pt; list-style-type: none; padding: 0pt 0px; pointer-events: none; line-height: 1.2; font-family: 'Segoe UI', Arial, 'Microsoft Jhenghei', sans-serif; font-size: 16px; text-indent: 0pt; white-space: nowrap; background-color: #ffffff; counter-reset: qowt-lc-0 0 qowt-lc-1 0 qowt-lc-2 0 qowt-lc-3 0 qowt-lc-4 0 qowt-lc-5 0 qowt-lc-6 0 qowt-lc-7 0 qowt-lc-8 0 qowt-lc-9 0; counter-increment: none;" class="E1008 x-scope qowt-point-para-74 list-type-buNone" id="E1008"><strong><span style="cursor: text; display: inline; white-space: pre-wrap; pointer-events: auto; font-family: Arial, 'Arial Unicode MS', Arimo, 'Microsoft Sans serif', sans-serif; font-size: 1em;" class="qowt-font1-Arial" id="E1006">❷ 敏捷思維,打造人生專案2.0:</span></strong></p> <p style="margin: 0px 0pt; list-style-type: none; padding: 0pt 0px; pointer-events: none; line-height: 1.2; font-family: 'Segoe UI', Arial, 'Microsoft Jhenghei', sans-serif; font-size: 16px; text-indent: 0pt; white-space: nowrap; background-color: #ffffff; counter-reset: qowt-lc-0 0 qowt-lc-1 0 qowt-lc-2 0 qowt-lc-3 0 qowt-lc-4 0 qowt-lc-5 0 qowt-lc-6 0 qowt-lc-7 0 qowt-lc-8 0 qowt-lc-9 0; counter-increment: none;" class="E1012 x-scope qowt-point-para-74 list-type-buNone" id="E1012"><span style="cursor: text; display: inline; white-space: pre-wrap; pointer-events: auto; font-family: Arial, 'Arial Unicode MS', Arimo, 'Microsoft Sans serif', sans-serif; font-size: 1em;" class="qowt-font1-Arial" id="E1010">⟡ 競爭力—透明化策略,洞察個人優勢</span></p> <p style="margin: 0px 0pt; list-style-type: none; padding: 0pt 0px; pointer-events: none; line-height: 1.2; font-family: 'Segoe UI', Arial, 'Microsoft Jhenghei', sans-serif; font-size: 16px; text-indent: 0pt; white-space: nowrap; background-color: #ffffff; counter-reset: qowt-lc-0 0 qowt-lc-1 0 qowt-lc-2 0 qowt-lc-3 0 qowt-lc-4 0 qowt-lc-5 0 qowt-lc-6 0 qowt-lc-7 0 qowt-lc-8 0 qowt-lc-9 0; counter-increment: none;" class="E1016 x-scope qowt-point-para-74 list-type-buNone" id="E1016"><span style="cursor: text; display: inline; white-space: pre-wrap; pointer-events: auto; font-family: Arial, 'Arial Unicode MS', Arimo, 'Microsoft Sans serif', sans-serif; font-size: 1em;" class="qowt-font1-Arial" id="E1014">⟡ 應變力—有效自省,培養成長型思維</span></p> <p style="margin: 0px 0pt; list-style-type: none; padding: 0pt 0px; pointer-events: none; line-height: 1.2; font-family: 'Segoe UI', Arial, 'Microsoft Jhenghei', sans-serif; font-size: 16px; text-indent: 0pt; white-space: nowrap; background-color: #ffffff; counter-reset: qowt-lc-0 0 qowt-lc-1 0 qowt-lc-2 0 qowt-lc-3 0 qowt-lc-4 0 qowt-lc-5 0 qowt-lc-6 0 qowt-lc-7 0 qowt-lc-8 0 qowt-lc-9 0; counter-increment: none;" class="E1020 x-scope qowt-point-para-74 list-type-buNone" id="E1020"><span style="cursor: text; display: inline; white-space: pre-wrap; pointer-events: auto; font-family: Arial, 'Arial Unicode MS', Arimo, 'Microsoft Sans serif', sans-serif; font-size: 1em;" class="qowt-font1-Arial" id="E1018">⟡ 自驅力—運用短衝目標,設計新生涯</span></p> <p style="margin: 0px 0pt; list-style-type: none; padding: 0pt 0px; pointer-events: none; line-height: 1.2; font-family: 'Segoe UI', Arial, 'Microsoft Jhenghei', sans-serif; font-size: 16px; text-indent: 0pt; white-space: nowrap; background-color: #ffffff; counter-reset: qowt-lc-0 0 qowt-lc-1 0 qowt-lc-2 0 qowt-lc-3 0 qowt-lc-4 0 qowt-lc-5 0 qowt-lc-6 0 qowt-lc-7 0 qowt-lc-8 0 qowt-lc-9 0; counter-increment: none;" class="E1024 x-scope qowt-point-para-74 list-type-buNone" id="E1024"><span style="cursor: text; display: inline; white-space: pre-wrap; pointer-events: auto; font-family: Arial, 'Arial Unicode MS', Arimo, 'Microsoft Sans serif', sans-serif; font-size: 1em;" class="qowt-font1-Arial" id="E1022">⟡ 行動力—明確短衝待辦,啟動人生專案2.0</span></p> <p style="margin: 0px 0pt; list-style-type: none; padding: 0pt 0px; pointer-events: none; line-height: 1.2; font-family: 'Segoe UI', Arial, 'Microsoft Jhenghei', sans-serif; font-size: 16px; text-indent: 0pt; white-space: nowrap; background-color: #ffffff; counter-reset: qowt-lc-0 0 qowt-lc-1 0 qowt-lc-2 0 qowt-lc-3 0 qowt-lc-4 0 qowt-lc-5 0 qowt-lc-6 0 qowt-lc-7 0 qowt-lc-8 0 qowt-lc-9 0; counter-increment: none;" class="hideBullet E1027 x-scope qowt-point-para-74 list-type-buNone" id="E1027"><span style="cursor: text; display: inline-block; white-space: pre-wrap; pointer-events: auto; font-size: 1.33333em; font-family: Arial, 'Arial Unicode MS', Arimo, 'Microsoft Sans serif', sans-serif; min-height: 1em;" class="" id="E1025"></span></p> <p style="margin: 0px 0pt; list-style-type: none; padding: 0pt 0px; pointer-events: none; line-height: 1.2; font-family: 'Segoe UI', Arial, 'Microsoft Jhenghei', sans-serif; font-size: 16px; text-indent: 0pt; white-space: nowrap; background-color: #ffffff; counter-reset: qowt-lc-0 0 qowt-lc-1 0 qowt-lc-2 0 qowt-lc-3 0 qowt-lc-4 0 qowt-lc-5 0 qowt-lc-6 0 qowt-lc-7 0 qowt-lc-8 0 qowt-lc-9 0; counter-increment: none;" class="E1031 x-scope qowt-point-para-74 list-type-buNone" id="E1031"><strong><span style="cursor: text; display: inline; white-space: pre-wrap; pointer-events: auto; font-family: Arial, 'Arial Unicode MS', Arimo, 'Microsoft Sans serif', sans-serif; font-size: 1em;" class="qowt-font1-Arial" id="E1029">❸ 敏捷溝通,創造高品質人際關係:</span></strong></p> <p style="margin: 0px 0pt; list-style-type: none; padding: 0pt 0px; pointer-events: none; line-height: 1.2; font-family: 'Segoe UI', Arial, 'Microsoft Jhenghei', sans-serif; font-size: 16px; text-indent: 0pt; white-space: nowrap; background-color: #ffffff; counter-reset: qowt-lc-0 0 qowt-lc-1 0 qowt-lc-2 0 qowt-lc-3 0 qowt-lc-4 0 qowt-lc-5 0 qowt-lc-6 0 qowt-lc-7 0 qowt-lc-8 0 qowt-lc-9 0; counter-increment: none;" class="E1035 x-scope qowt-point-para-74 list-type-buNone" id="E1035"><span style="cursor: text; display: inline; white-space: pre-wrap; pointer-events: auto; font-family: Arial, 'Arial Unicode MS', Arimo, 'Microsoft Sans serif', sans-serif; font-size: 1em;" class="qowt-font1-Arial" id="E1033">⟡ 和諧溝通—辨識你的求生姿態,使用薩提爾模型</span></p> <p style="margin: 0px 0pt; list-style-type: none; padding: 0pt 0px; pointer-events: none; line-height: 1.2; font-family: 'Segoe UI', Arial, 'Microsoft Jhenghei', sans-serif; font-size: 16px; text-indent: 0pt; white-space: nowrap; background-color: #ffffff; counter-reset: qowt-lc-0 0 qowt-lc-1 0 qowt-lc-2 0 qowt-lc-3 0 qowt-lc-4 0 qowt-lc-5 0 qowt-lc-6 0 qowt-lc-7 0 qowt-lc-8 0 qowt-lc-9 0; counter-increment: none;" class="E1039 x-scope qowt-point-para-74 list-type-buNone" id="E1039"><span style="cursor: text; display: inline; white-space: pre-wrap; pointer-events: auto; font-family: Arial, 'Arial Unicode MS', Arimo, 'Microsoft Sans serif', sans-serif; font-size: 1em;" class="qowt-font1-Arial" id="E1037">⟡ 正向溝通—每一次對話都是100%的心理安全感</span></p> <p style="margin: 0px 0pt; list-style-type: none; padding: 0pt 0px; pointer-events: none; line-height: 1.2; font-family: 'Segoe UI', Arial, 'Microsoft Jhenghei', sans-serif; font-size: 16px; text-indent: 0pt; white-space: nowrap; background-color: #ffffff; counter-reset: qowt-lc-0 0 qowt-lc-1 0 qowt-lc-2 0 qowt-lc-3 0 qowt-lc-4 0 qowt-lc-5 0 qowt-lc-6 0 qowt-lc-7 0 qowt-lc-8 0 qowt-lc-9 0; counter-increment: none;" class="E1043 x-scope qowt-point-para-74 list-type-buNone" id="E1043"><span style="cursor: text; display: inline; white-space: pre-wrap; pointer-events: auto; font-family: Arial, 'Arial Unicode MS', Arimo, 'Microsoft Sans serif', sans-serif; font-size: 1em;" class="qowt-font1-Arial" id="E1041">⟡ 有效溝通—說出心內話,ORID法、共識引導學</span></p> <p style="margin: 0px 0pt; list-style-type: none; padding: 0pt 0px; pointer-events: none; line-height: 1.2; font-family: 'Segoe UI', Arial, 'Microsoft Jhenghei', sans-serif; font-size: 16px; text-indent: 0pt; white-space: nowrap; background-color: #ffffff; counter-reset: qowt-lc-0 0 qowt-lc-1 0 qowt-lc-2 0 qowt-lc-3 0 qowt-lc-4 0 qowt-lc-5 0 qowt-lc-6 0 qowt-lc-7 0 qowt-lc-8 0 qowt-lc-9 0; counter-increment: none;" class="E1049 x-scope qowt-point-para-74 list-type-buNone" id="E1049"><span style="cursor: text; display: inline; white-space: pre-wrap; pointer-events: auto; font-family: Arial, 'Arial Unicode MS', Arimo, 'Microsoft Sans serif', sans-serif; font-size: 1em;" class="qowt-font1-Arial" id="E1045">⟡ 行動溝通—知行合一的利他教練技巧</span></p> <p style="margin: 0px 0pt; list-style-type: none; padding: 0pt 0px; pointer-events: none; line-height: 1.2; font-family: 'Segoe UI', Arial, 'Microsoft Jhenghei', sans-serif; font-size: 16px; text-indent: 0pt; white-space: nowrap; background-color: #ffffff; counter-reset: qowt-lc-0 0 qowt-lc-1 0 qowt-lc-2 0 qowt-lc-3 0 qowt-lc-4 0 qowt-lc-5 0 qowt-lc-6 0 qowt-lc-7 0 qowt-lc-8 0 qowt-lc-9 0; counter-increment: none;" class="E1053 x-scope qowt-point-para-74 list-type-buNone" id="E1053"><span style="cursor: text; display: inline; white-space: pre-wrap; pointer-events: auto; font-family: Arial, 'Arial Unicode MS', Arimo, 'Microsoft Sans serif', sans-serif; font-size: 1em;" class="qowt-font1-Arial" id="E1051">這是市面上唯一在談「個人敏捷思維力」的課程,敏捷不再是一種工作法!</span></p> <p style="margin: 0px 0pt; list-style-type: none; padding: 0pt 0px; pointer-events: none; line-height: 1.2; font-family: 'Segoe UI', Arial, 'Microsoft Jhenghei', sans-serif; font-size: 16px; text-indent: 0pt; white-space: nowrap; background-color: #ffffff; counter-reset: qowt-lc-0 0 qowt-lc-1 0 qowt-lc-2 0 qowt-lc-3 0 qowt-lc-4 0 qowt-lc-5 0 qowt-lc-6 0 qowt-lc-7 0 qowt-lc-8 0 qowt-lc-9 0; counter-increment: none;" class="E1057 x-scope qowt-point-para-74 list-type-buNone" id="E1057"><span style="cursor: text; display: inline; white-space: pre-wrap; pointer-events: auto; font-family: Arial, 'Arial Unicode MS', Arimo, 'Microsoft Sans serif', sans-serif; font-size: 1em;" class="qowt-font1-Arial" id="E1055">從敏捷概念、翻轉新思維、創造高效人際,讓黑手阿一Yves分享如何將敏捷精神落實在個人自我覺察與提升。</span></p> <p style="margin: 0px 0pt; list-style-type: none; padding: 0pt 0px; pointer-events: none; line-height: 1.2; font-family: 'Segoe UI', Arial, 'Microsoft Jhenghei', sans-serif; font-size: 16px; text-indent: 0pt; white-space: nowrap; background-color: #ffffff; counter-reset: qowt-lc-0 0 qowt-lc-1 0 qowt-lc-2 0 qowt-lc-3 0 qowt-lc-4 0 qowt-lc-5 0 qowt-lc-6 0 qowt-lc-7 0 qowt-lc-8 0 qowt-lc-9 0; counter-increment: none;" class="hideBullet E1060 x-scope qowt-point-para-74 list-type-buNone" id="E1060"><span style="cursor: text; display: inline-block; white-space: pre-wrap; pointer-events: auto; font-size: 1.33333em; font-family: Arial, 'Arial Unicode MS', Arimo, 'Microsoft Sans serif', sans-serif; min-height: 1em;" class="" id="E1058"></span></p> <p style="margin: 0px 0pt; list-style-type: none; padding: 0pt 0px; pointer-events: none; line-height: 1.2; font-family: 'Segoe UI', Arial, 'Microsoft Jhenghei', sans-serif; font-size: 16px; text-indent: 0pt; white-space: nowrap; background-color: #ffffff; counter-reset: qowt-lc-0 0 qowt-lc-1 0 qowt-lc-2 0 qowt-lc-3 0 qowt-lc-4 0 qowt-lc-5 0 qowt-lc-6 0 qowt-lc-7 0 qowt-lc-8 0 qowt-lc-9 0; counter-increment: none;" class="E1178 x-scope qowt-point-para-222 list-type-buNone" id="E1178"><strong><span style="cursor: text; display: inline; white-space: pre-wrap; pointer-events: auto; font-family: Arial, 'Arial Unicode MS', Arimo, 'Microsoft Sans serif', sans-serif; font-size: 14px;" class="qowt-font4-MicrosoftJhengHei" id="E1176">【 8堂敏捷式自我修練課|高效溝通x成長思維】</span></strong></p> <p style="margin: 0px 0pt; list-style-type: none; padding: 0pt 0px; pointer-events: none; line-height: 1.2; font-family: 'Segoe UI', Arial, 'Microsoft Jhenghei', sans-serif; font-size: 16px; text-indent: 0pt; white-space: nowrap; background-color: #ffffff; counter-reset: qowt-lc-0 0 qowt-lc-1 0 qowt-lc-2 0 qowt-lc-3 0 qowt-lc-4 0 qowt-lc-5 0 qowt-lc-6 0 qowt-lc-7 0 qowt-lc-8 0 qowt-lc-9 0; counter-increment: none;" class="E1182 x-scope qowt-point-para-238 list-type-buNone" id="E1182"><span style="cursor: text; display: inline; white-space: pre-wrap; pointer-events: auto; font-family: Arial, 'Arial Unicode MS', Arimo, 'Microsoft Sans serif', sans-serif; font-size: 14px; color: #ff0000;" class="qowt-font4-MicrosoftJhengHei" id="E1180">早鳥優惠倒數中 | </span><span style="color: #48bcd3; font-family: 'Microsoft JhengHei'; font-size: 14px; text-decoration-line: underline; white-space: pre-wrap;">https://bit.ly/3DHh6gH</span></p> <p style="margin: 0px 0pt; list-style-type: none; padding: 0pt 0px; pointer-events: none; line-height: 1.2; font-family: 'Segoe UI', Arial, 'Microsoft Jhenghei', sans-serif; font-size: 16px; text-indent: 0pt; white-space: nowrap; background-color: #ffffff; counter-reset: qowt-lc-0 0 qowt-lc-1 0 qowt-lc-2 0 qowt-lc-3 0 qowt-lc-4 0 qowt-lc-5 0 qowt-lc-6 0 qowt-lc-7 0 qowt-lc-8 0 qowt-lc-9 0; counter-increment: none;" class="E1186 x-scope qowt-point-para-222 list-type-buNone" id="E1186"><span style="cursor: text; display: inline; white-space: pre-wrap; pointer-events: auto; font-family: Arial, 'Arial Unicode MS', Arimo, 'Microsoft Sans serif', sans-serif; font-size: 14px;" class="qowt-font4-MicrosoftJhengHei" id="E1184">你想要往後的成長是一條正斜率的曲線,一路向上、不會停歇嗎?</span></p> <p style="margin: 0px 0pt; list-style-type: none; padding: 0pt 0px; pointer-events: none; line-height: 1.2; font-family: 'Segoe UI', Arial, 'Microsoft Jhenghei', sans-serif; font-size: 16px; text-indent: 0pt; white-space: nowrap; background-color: #ffffff; counter-reset: qowt-lc-0 0 qowt-lc-1 0 qowt-lc-2 0 qowt-lc-3 0 qowt-lc-4 0 qowt-lc-5 0 qowt-lc-6 0 qowt-lc-7 0 qowt-lc-8 0 qowt-lc-9 0; counter-increment: none;" class="E1190 x-scope qowt-point-para-222 list-type-buNone" id="E1190"><span style="cursor: text; display: inline; white-space: pre-wrap; pointer-events: auto; font-family: Arial, 'Arial Unicode MS', Arimo, 'Microsoft Sans serif', sans-serif; font-size: 14px;" class="qowt-font4-MicrosoftJhengHei" id="E1188">讓黑手阿一Yves,與你分享如何運用敏捷思維、持續進步,開啟人生專案2.0!</span></p>

適合對象

任何對提升自我內外在能力與狀態有興趣的人皆適合

你可以學到

|個人敏捷力+團隊敏捷工作法一次學會

你想從工作到個人都具備敏捷力嗎?
敏捷的概念看似簡單,但實踐起來並不容易!黑手阿一Yves林裕丞化身敏捷教練,全方位帶領你從《8堂敏捷式自我修練課》線上課程學習個人敏捷力,再搭配所出版的書籍《敏捷管理生存指南 不是快,而是適者生存》中的
九大步驟,帶你實踐敏捷管理,習得團隊敏捷工作法會遇到的挑戰與對策。


你需要敏捷式自我修練嗎?

 

敏捷不只是工作術,「個人敏捷力」是一生必學的思維法
哪些專家也推薦敏捷式自我修練課程介紹

8堂課 x 3階段敏捷式修練旅程2大境界 x 8大能力,修練出敏捷精神


個人敏捷教練 黑手阿一Yves林裕丞


課程組合優惠
本堂課程與Nina劉佳怜老師課程「彩色職場力|天賦創造優勢的職涯規劃課」合購,享優惠價8折,點擊下圖享優惠本堂課程與蔡瀚德老師課程「工作效率達人養成術」合購,享優惠價8折,點擊下圖享優惠本堂課程與蔡瀚德老師課程「巧用PDCA 優化團隊效率!」合購,享優惠價8折,點擊下圖享優惠本堂課程與彭建文&侯安璐老師課程「進化職場力|高效邏輯思考20招,一流經理人都在學的一堂課」合購,享優惠價8折,點擊下圖享優惠本堂課程與劉恭甫老師課程「創造商業機會的創意練習題」合購,享優惠價8折,點擊下圖享優惠本堂課程與趙祺祥老師課程「破解溝通困境,掌握人心的職場溝通術」合購,享優惠價8折,點擊下圖享優惠學習前基本能力

課程裡會完整說明與教授敏捷基本概念、思維實踐法,分享如何將敏捷精神落實在個人自我覺察與提升,因此無關乎有無敏捷經驗,都適合此堂課程!

學習前準備

◆ 準備彩色便利貼、空白A4紙十張、筆

◆ 安靜的空間

◆ 一台可以上網的電腦

◆ 也可在行動載具(手機、平板)安裝TibaMe APP進行學習
 
 

 

課程資訊

default clock課程時長 3 小時 30 分
default video課程共 3 單元 22 小節
icon_info_certificate提供完訓證書

關於講師

新加坡商鈦坦科技

新加坡商鈦坦科技發源於獅城,立足於台灣,專注於線上軟體平台的開發與維護,代理敏捷專案管理工具 Jira Software、企業知識管理內網 Confluence、視覺化線上溝通白板 Miro 及協助企業敏捷轉型諮詢服務。
                                                                                       
來台後業務快速擴展,伴隨大舉擴編,我們建立分工更細的部門,但無止境的待辦清單、高升的員工流動率、緩慢的產品交付以及持續產生的bug阻礙了我們的進步。憑藉著我們的座右銘 “Never Stop Improving”,我們決定開始找尋新的改變方向來提高產品質量。

2014年我們導入敏捷開發,逐步實施敏捷管理,我們不再以個人績效評量、開始有彈性工時、實行自主申請升遷和薪資透明化。我們認為這些是人力資源政策在支持敏捷和自組織工作環境的必要變革。

鈦坦從來沒有停止改變的腳步,擁抱敏捷讓我們看見更多的可能。「改變」是這世上唯一不變的事物,我們擁抱改變,並隨機應變!

學習附件

目前沒有課程附件
Path 1
【心理安全感】AI引導師-米亞 推薦課
共 3 門課
你是不是有過這樣的經驗,開會討論時,你對一些議題有很多想法,但是卻因為害怕被主管視為唱反調,決定保持沉默?或者腦袋裡有很多好點子,卻不敢在團隊中提出,怕遭來負面評價?在充滿挑戰和壓力的現代職場,我們都渴望在工作環境中感到安心和被尊重。不僅如此,Google更提出「心理安全感」是創造高績效團隊的基礎。今天的微學習時間,我們就來聊聊,如何打造團隊的「心理安全感」
影音課程
貓世代的職場攻略 | 搞懂職場遊戲規則,找到我的生存之道
趙祺翔
影音課程
8堂敏捷式自我修練課|高效溝通x成長思維
新加坡商鈦坦科技
影音課程
AI引導師Coffee Time|帶你掌握職場關鍵字
緯育AI引導師-米亞Miya
Path 2
卓越職場表現,源自卓越的溝通!
共 5 門課
卓越職場表現源於解決溝通困境!職場溝通課程針對您在工作中可能遇到的各種溝通挑戰提供解決方案,養成優秀溝通技巧。立即參與課程,一起踏上改變的旅程!
影音課程
DDI職場必修課|因為溝通不良在職場吃虧嗎?學會溝通的7大關鍵行動,讓你職場零阻力!
DDI美商宏智國際管顧
影音課程
8堂敏捷式自我修練課|高效溝通x成長思維
新加坡商鈦坦科技
影音課程
跨部門溝通-掌握溝通風格成就雙贏共識
李思恩
影音課程
向上溝通|創造雙贏的職場溝通思維
李思恩
影音課程
跨世代溝通 |30招化解Z世代領導痛點
商周CEO學院

購買此課程後,才能使用留言功能

沒有回應的問題

目前尚無任何討論主題

成為第一個發問的人!在問答中找到學習的捷徑。

關於講師

新加坡商鈦坦科技

新加坡商鈦坦科技發源於獅城,立足於台灣,專注於線上軟體平台的開發與維護,代理敏捷專案管理工具 Jira Software、企業知識管理內網 Confluence、視覺化線上溝通白板 Miro 及協助企業敏捷轉型諮詢服務。
                                                                                       
來台後業務快速擴展,伴隨大舉擴編,我們建立分工更細的部門,但無止境的待辦清單、高升的員工流動率、緩慢的產品交付以及持續產生的bug阻礙了我們的進步。憑藉著我們的座右銘 “Never Stop Improving”,我們決定開始找尋新的改變方向來提高產品質量。

2014年我們導入敏捷開發,逐步實施敏捷管理,我們不再以個人績效評量、開始有彈性工時、實行自主申請升遷和薪資透明化。我們認為這些是人力資源政策在支持敏捷和自組織工作環境的必要變革。

鈦坦從來沒有停止改變的腳步,擁抱敏捷讓我們看見更多的可能。「改變」是這世上唯一不變的事物,我們擁抱改變,並隨機應變!
立即加入成為Line官方好友
become line friend
返回主選單
學習類型
影音課程
直播課程
專業學程
實體課程
課程主題
科技
人工智慧
軟體開發
雲端技術
資訊安全
數位商務
數位內容
職場
組織發展
個人成長
語文
商用外語
返回主選單
 • 跨域轉職班種一覽

 • 培訓模式

 • 說明會/專人諮詢

 • 返回主選單
 • 企業方案

 • 人才媒合/企業徵才

 • 返回主選單
  返回主選單
  返回主選單
  返回主選單